กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภิชาต อรรคอำนวย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริจันทร์ ไชยเดช
ครู คศ.3

นางวัฒนาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6