ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิชาต อรรคอำนวย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริจันทร์ ไชยเดช
ครู คศ.3

นางวัฒนาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.3