ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ ชายทอง
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีพล บุตรศรี
ครู คศ.3

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.2

น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0