กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสำรวย ภูมิเขตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2