ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสำรวย ภูมิเขตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3