ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสำรวย ภูมิเขตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0