ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ จันทะสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิดศักดิ์ วรชิน
ครู คศ.3

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3