ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ จันทะสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิดศักดิ์ วรชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0