กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ จันทะสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเชิดศักดิ์ วรชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสถิตย์ ภูมิเขตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2