ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ภูมิภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางวิมลพร จิตจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางอุไร จิตระวัง