กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ภูมิภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวิมลพร จิตจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางอุไร จิตระวัง