ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ภูมิภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3

นายบุญรัตน์ ยอดยศ
ครู คศ.3

นางวิมลพร จิตจักร
ครู คศ.3

นางอุไร จิตระวัง