ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ชัญชนก การวิจิตต์