ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะยุรี สุริสาย
ครู คศ.3