กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางมะยุรี สุริสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3