กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชุติกาญจน์ สกุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครู คศ.3

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0892741663
อีเมล์ : nunthiyar@gmail.com