ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติกาญจน์ สกุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครู คศ.3

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.3

น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ครู คศ.2