ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติกาญจน์ สกุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครู คศ.3

นายแสงอรุณ สุริสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ครู คศ.2