ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัชพรรณ ทองเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเย็นจิต บุญครอบ
ครู คศ.3

นางปิยาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3

นางถวิล บุตรศรี
ครู คศ.3