กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชพรรณ ทองเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางเย็นจิต บุญครอบ
ครู คศ.3

นางปิยาพร ศรีสมชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางถวิล บุตรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2