ปฐมวัย

น.ส.รัตติกา โซติจำลอง(เกษียนอายุ ปี 2560)
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางเที่ยง จันทะสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

น.ส.เรียมลักษณ์ จิตทวี(เกษียนอายุปีการศึกษา 2560)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุภาพร จุฑารัตน์
ครู คศ.3