ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

น.ส.รัตติกา โซติจำลอง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเที่ยง จันทะสิน
ครู คศ.3

น.ส.เรียมลักษณ์ จิตทวี
ครู คศ.3

นางสุภาพร จุฑารัตน์
ครู คศ.3