ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0892741663
อีเมล์ : nunthiyar@gmail.com
ที่อยู่ :
184 หมู่ 3 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2552 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนนาขามวิทยา ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 ครู อันดับ ค.ศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล