ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาต อรรคอำนวย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0870066588
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2546 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
2547 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2553 ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล