ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางสาวนันธิญา เกรียงสมร

รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1).  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75     2).  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   3). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   4).  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2556,06:39   อ่าน 1590 ครั้ง