เอกสารเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT (Team - Games – Tournament) ร่วมกับกิจกรรม
เอแม็ท (A-Math) เรื่อง สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาขามวิทยา 
 
โดย  นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร

ครู ค.ศ.1

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 10518 ครั้ง