ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ศรีสมชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร เยาวกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศน์ โชติบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายกง โชติจำลอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง จงถวิล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2504