เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนนาขามวิทยา

โรงเรียนนาขามวิทยาเกียรติเกริกไกร              ล้วนภูมิใจ  สถาบัน  ภูมิลำเนา        น้ำเงินแดง สัญลักษณ์  ของเรา                                    ขัดเกลา  การเรียน  ศึกษา

มีจรรยา  มารยาท  ระเบียบ  วินัย                     รักชาติไทย  ศาสน์กษัตริย์  มิร้างลา

จะดำรง  คงไว้  และพัฒนา                 พระธาตุนาขามเป็นตราประจำโรงเรียน       
***  รู้หน้าที่มีน้ำใจรักสามัคคี          เป็นคนดีของชาติสืบต่อไป        
          
มุ่งศึกษา  เล่าเรียน  ด้วยจิตใจ                         ร่วมรักษา  สถาบันไทย  ให้คงอยู่ 

โรงเรียนนาขามวิทยา  เกียรติเกริกไกร       มั่นคงไว้  ในปรัชญา  ที่มีอยู่                           

โรงเรียนดีประจำตำบลให้ความรู้                                    จะเชิดชูนาขามวิทยา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB