พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                2. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

                3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใน

                4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม อันดีงาม มีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
 
กลยุทธ์
 1. พัฒนาระบบบริหารของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับขอบข่ายและภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา

2. จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

3. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน

4. เสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

5. เร่งจัดหา ระดมทุนจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

คำขวัญ

                มีคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 

คติพจน์

              เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์          

                1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                   

               2. ซื่อสัตย์สุจริต                                                                  

                3. มีวินัย                                                                                               

                4. ใฝ่เรียนรู้

                5. อยู่อย่างพอเพียง

                6. มุ่งมั่นในการทำงาน     

               7. รักความเป็นไทย

               8. มีจิตสาธารณะ