วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนนาขามวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
คำขวัญ

                มีคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

 

คติพจน์

เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ