ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนนาขามวิทยา

 

        เดิมนักเรียนบ้านนาขามเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก  บ้านนาขามประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมานายพิภพ  สิทธิกุล นายอำเภอกุฉินารายณ์และนายเฉลิม ศรีบุญเรือง  ศึกษาธิการอำเภอกุฉินารายณ์  ได้ดำเนินการขอเปิดโรงเรียนจากทางราชการที่วัดบ้านนาขาม  และได้ รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2498  โดยใช้ศาลาวัดศรีบูรพบ้านนาขาม   เป็นสถานที่เปิดทำการสอนตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดบ้านนาขามสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 4 ทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายดำรง  จงถวิล  ตำแหน่งครูใหญ่บ้านหนองโง้ง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านนาขามเป็น คนแรกและได้ย้าย นายจันทา  ฉายแม้น ครูโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านมาปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอน

        .. 2503  ทางราชการได้ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2503 เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

        .. 2504  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายดำรง  จงถวิล  ครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์   ย้ายนายจันทา   ฉายแม้น  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคำโพนทอง  และได้ย้าย นายกง   โชติจำลอง    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านนาขาม  แทนนายดำรง   จงถวิล  ย้ายนางบาล  โชติจำลอง   มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน

        .. 2505  นักเรียนมีจำนวนมากขึ้นทำให้ศาลาการเปรียญที่ใช้สอนหนังสือคับแคบ   นายกง โชติจำลอง  ครูใหญ่  นายสี  จิตทวี ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยนายสี  โชติไสว  นายสิงห์ ดลวิชัย    นายแข้น จิตทวี  กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน ได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร จัดหาได้ที่ทิศตะวันออกของวัดศรีบูรพาห่างประมาณ  5  เส้น  ได้ที่ดินบริจาคจำนวน  17  ไร่  2  งาน  60  ตารางวา ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านนาขามได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น  จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 2  ห้องเรียนแบบมัธยมสามัญและตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านนาขาม

        .. 2509  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        .. 2513  ทางราชการได้ประกาศการศึกษาภาคบังคับ  โดยให้โรงเรียนเปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7  แต่โรงเรียนบ้านนาขามไม่สามารถเปิดถึงประถมศึกษาปีที่ 7 ได้เพราะขาดอาคารเรียนและบุคลากรที่ทำการเรียนการสอน

        .. 2521  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2520  และใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521  โรงเรียนเปิดทำการสอนภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    .. 2523  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.. 2523 โรงเรียนได้ปรับขยายตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้แต่งตั้ง นายพิพิธชัย  ไทยแท้  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

.. 2526  คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านนาขามเป็น  โรงเรียนนาขามวิทยา

.. 2527 นายกง  โชติจำลอง  อาจารย์ใหญ่ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคความดันโลหิตสูง ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายนิเวศน์  โชติบุญ  ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุงเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  769/2527    ลงวันที่   4  ธันวาคม  2527  และมีคำสั่งให้นายนิเวศน์  โชติบุญ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาขามวิทยา  ตามคำสั่ง  สปจ กาฬสินธุ์  ที่ 14/2528 ลงวันที่  8  มกราคม  2528  จนถึง  วันที่ 2  เมษายน  พ.ศ.  2547

.. 2528  นายพิพิธชัย  ไทยแท้  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศอำเภอนามน  สปจ.กาฬสินธุ์  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายสุพล  รักษาภักดี  ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนนาขามวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่ง  สปจ.กาฬสินธุ์ ที่ 560/2528  ลงวันที่  18  กันยายน  2528

.. 2533  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2533)  โรงเรียนได้ขอปรับขยายตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่  6  เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  7 นักเรียนมีจำนวนมากตามเกณฑ์ ก..กำหนดทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายขุนทอง  ศรีสุข  ตำแหน่งอาจารย์  2  โรงเรียนนาขามวิทยาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนที่  2 ในปี พ.. 2535

        .. 2537  โรงเรียนขอปรับขยายตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้แต่งตั้งนายนิเวศน์  โชติบุญ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8  ตามคำสั่ง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  2216/2537แต่งตั้งนายสุพล  รักษาภักดีและนายขุนทอง ศรีสุข  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 7 คำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  427/2537

        .. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2542 และนายขุนทอง  ศรีสุข  ตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสอบคัดเลือกได้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  และตำแหน่งได้ถูกตัดโอนไปที่โรงเรียนบ้านกลางสำนักงานการประถมศึกษากุฉินารายณ์ตามเกณฑ์  คณะกรรมการข้าราชการครูกำหนด  เพราะจำนวนนักเรียนลดลง

        .. 2544  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

เพื่อให้สอดคล้องกับสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยา และสอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยพุทธศักราช 2540 

          .. 2546  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น นิติบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2545 และสำนักงาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้โรงเรียนนาขามวิทยาไปสังกัดสำนักงานการศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

          .. 2547 วันที่ 2 เมษายน  2547  นายนิเวศน์  โชติบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ยื่นหนังสือ  ขอลาออกจากราชการก่อนกำหนด  ทางราชการจึงได้แต่ตั่งให้นายสุพล  รักษาภักดี  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา  และเมื่อวันที่  27  กันยายน  2547  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีคำสั่งที่ 2658 / 2547  ลงวันที่27  สิงหาคม  2547  แต่งตั้งให้
นายสมัคร  เยาวกรณ์  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุฉินารายณ์   ให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา

          .. 2548  วันที่ 24 มิถุนายน  2548  นายสุพล  รักษาภักดี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนนาขามวิทยา ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวกลางเมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้มีคำสั่งที่  385 / 2548  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548  แต่งตั้งให้นายชรินทร์  บุญครอบ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาขามวิทยา 

          พ.ศ.  2549   นายชรินทร์   บุญครอบ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบาดาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3   ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งให้นายชัยรัตน์    พัฒนโพธิ์  ครู ชำนาญการ  อันดับ คศ. 2  โรงเรียนอุปรีย์ศรีวิทยา  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา     

          พ.ศ.  2551  นายสมัคร  เยาวกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา ได้รับแต่งงตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ    อำเภอสมเด็จ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3   และ นายไชยรัฐ   พัฒนโพธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา   ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาคม   อำเภอห้วยผึ้ง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3

          เมื่อวันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2551   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประยูร   ศรีสมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา

           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางวรรธนา กุลเกลี้ยง มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา โดยมาจากตำแหน่งครูโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาคม อ.ห้วยผึ้ง

           เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอภิชาต  อรรคอำนวย มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา โดยมาจากตำแหน่งครูโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา อ.ดอนจาน สพป.กส.1

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.42 KB