ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 61 ถึง 01 พ.ย. 64 เปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน