ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนาขามวิทยา แต่งกายชุดนักเรียน กิจกรรมนักเรียน