ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยระดับกลุ่มสถานศึกษา
วันที่ 31  พฤษภาคม 2561  มีการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ที่โรงเรียนนาขามวิทยาตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.00 น
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
16 พ.ค. 61 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 / 2561
03 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจับสลากของขวัญปีใหม่
โรงเรียนนาขามวิทยา แต่งกายด้วยชุดปกติประจำวัน บริหารทั่วไป
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
ที่โรงเรียนบ้านคำอีหงส์ แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี งานกิจการนักเรียน
16 พ.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนาขามวิทยา แต่งกายชุดนักเรียน กิจกรรมนักเรียน