ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 823,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 205/29
ขนาดกว้าง  14.00  เมตร                          ยาว  32.00  เมตร                         พื้นที่   448.00   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.                                         ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน  1  ห้อง
พื้นล่าง  คสล.                                         หลังคา   มุงกระเบื้องลอนคู่
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  1   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   448   ตารางเมตร                 ราคาประมาณ   823,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2530
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารหอประชุม