ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 700,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26
ขนาดกว้าง  10.00  เมตร                          ยาว  20.00  เมตร                         พื้นที่   200.00   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.                                         ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน  1  ห้อง
พื้นล่าง  คสล.                                         หลังคา   มุงกระเบื้องลอนคู่
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  1   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   200   ตารางเมตร                 ราคาประมาณ   700,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณไทยเข้มแข็ง   สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.  2554
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารโรงฝึกงานอาชีพ /  สหกรณ์ร้านค้า