ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,600
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารแบบ  สปช.105 / 29  (ต่อเติมชั้นล่าง ) จำนวน  4  ห้องเรียน (ชั้นล่างเป็นหอประชุม )
ขนาดกว้าง  9.00  เมตร   ยาว  36.00  เมตร   พื้นที่   324.00   ตารางเมตร
เสา  คสล.                                   ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน 
พื้น  คสล.                                   หลังคา   มุงกระเบื้อง
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   2  ชั้น                      จำนวนห้อง  4   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   648.00   ตารางเมตร                        ราคาประมาณ   2,537,600.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง  สร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ. 2554
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารโสตทัศนศึกษา