ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 29,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   ส้วมทรงเพิงหมาแหงน  แบบ  กส.6   จำนวน  5  ที่นั่ง
ขนาดกว้าง  1.50  เมตร                            ยาว  5.00  เมตร                          พื้นที่   7.50   ตารางเมตร
เสา  คสล.                                              ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน 
พื้น  คสล.                                              หลังคา   มุงสังกะสี
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  5   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   7.50   ตารางเมตร                ราคาประมาณ   29,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ  ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2525
การใช้ประโยชน์   เป็นสุขาสำหรับนักเรียนชั้น  ป. 4 - ป. 5
เนื้อที่ปลูกสร้าง   1.88   ตารางวา