ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป. 4-5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 546,210
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 82,520
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 129,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำอนุบาล - ป.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 29,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารประชาร่วมใจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนมัธยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 1,052,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,670,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 823,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาสำหรับนักเรียน ป.ุ6 และ นัักเรียนมัธยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สำนักงานครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรือนกำจัดขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : ุ60,000
เพิ่มเติม..